Aanzet 36-1 is uit!

[ENGLISH BELOW]

Met trots presenteren we de eerste tweetalige Aanzet! Om ons nieuwe internationale karakter te vieren staat het nummer in het teken van de wereldgeschiedenis. De thema’s in het nummer geven een inkijk in de verscheidenheid aan historische onderwerpen die door Utrechtse studenten onderzocht worden. Zo onderzoekt Azalea Roseli op welke wijze traditionele Chinese geneeskunde behouden werd ten tijde van de Culturele Revolutie, een periode waarin vele tradities het onderspit dolven.

In de daarop volgende ‘Hoe geschiedenis jij?’ benadrukken Karlijn Olijslager en Rachel Gillett, coördinatoren van de eerstejaars cursus Wereldgeschiedenis, het belang van onderzoek naar globale processen. Ze hopen hiermee aan te zetten tot reflectie over dekolonisatie, selectiviteit en inclusiviteit binnen zowel de cursus als het curriculum.

Freek Wolter neemt ons in zijn artikel mee naar Zuid-Amerika en onderzoekt het Amerikaans interventionisme in de Braziliaanse coup van 1964. Terug aan onze kant van de atlantische oceaan vinden we twee Turkse feestdagen, de dag van de Republiek en de dag van Constantinopel, die Askin Ceylan in haar artikel analyseert in het licht van de Turkse identiteit. Tenslotte brengt Jacob Uwland ons weer naar eigen land met zijn artikel over anticommunistische berichtgeving van de Regeersvoorlichtingsdienst in Nederland in de eerste twee naoorlogse jaren.

Aansluitend op de artikelen van Freek en Jacob, vertelt Paschalis Pechlivanis in De Passie Van over zijn passies voor Koude Oorlog-onderzoek, spionage thrillers en sport(geschiedenis). Verder bevat dit nummer een Tegenzet, waarin Frans Willem Lantink, onder andere in het kader van corona, reageert op de Voorzet van Gijs Toussaint met betrekking tot de aanwezigheidsplicht.

De ‘Overgave van Diponegoro’, zoals weergegeven op de kaft, is op een verscheidenheid van manieren te verbinden met de teruggave van koloniale museumstukken. De meest recentelijke hieronder is de teruggave van prins Diponegoro’s dolk aan Indonesië door Nederland vorig jaar. Wiebe Reints verkent in zijn Voorzet de complicaties bij repatriëring van museumstukken en pleit voor het verbeteren van relaties tussen musea en rechtmatige eigenaren.

Veel leesplezier!

Namens de redactie,

Wieger Lagerveld

Fabienne Maraite

Hoofdredacteurs


Dear reader,

Before you lies the first edition of the 36th volume of the Historisch Tijdschrift Aanzet. Big changes have taken place within the Aanzet and we are thrilled to present to you the first bilingual edition of the Aanzet! This decision arose from our wish to offer a platform to all history students in Utrecht.
Additionally, we hope that our journal can explore a wider range of topics and perspectives.
To celebrate this internationalisation, this edition is dedicated to world history. Azalea Roseli kicks off the edition with her article on the ways in which traditional Chinese medicine was maintained during the Cultural Revolution, a time in which many traditions were (forcibly) abandoned. In the following
‘Hoe geschiedenis jij?’ Karlijn Olijslager and Rachel Gillett, coordinators of the first-year course World History, emphasize the importance of researching global processes. In this way, they hope to inspire further reflection on topics such as decolonisation, selectivity and inclusivity within the course and
the curriculum.


Freek Wolter takes us along to South America in his article and researches American interventionism in the Brazilian coup of 1964. Back on our side of the Atlantic we find two Turkish holidays, Republic Day and the day of the fall of Constantinople, which Askin Ceylan analyses in light of Turkish identity in her article. Finally, Jacob Uwland brings us back to our own country with his article on anticommunist reporting by the Regeersvoorlichtingsdienst in the Netherlands during the first two post-war years.

Connecting to the articles of Freek and Jacob, in ‘De Passie Van …’ Paschalis Pechlivanis talks about his passions for Cold War research, spy thrillers and sports (history). Furthermore, this edition contains a ‘Tegenzet’ in which Frans Willem Lantink responds to the ‘Voorzet’ by Gijs Toussaint concerning
the attendance requirement.


The ‘Surrender of Diponegoro’, as depicted on the cover, is connected in a wide variety of ways to the repatriation of colonial artefacts. The most recent of which, the repatriation of prince Diponegoro’s dagger to Indonesia by the Netherlands last year. Wiebe Reints explores the manifold complications
evident in repatriations of colonial artefacts and argues that a better relationship between museums and rightful owners is essential.

Have fun reading!


On behalf of the editorial board,
Wieger Lagerveld
Fabienne Maraite
Editors-in-Chief